A A A

Przedsięwzięcia/ zakres wsparcia

Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnejlub turystycznej lub kulturalnej obszaru

Przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym, dedykowane przede wszystkim operacjom związanym budową nowej infrastruktury rekreacyjnej, ponieważ z konsultacji społecznych wynika duże zapotrzebowanie na tego typu operacje. Na terenie obszaru zamieszkuje coraz więcej ludności. Oczekują oni spędzania czasu wolnego blisko swojego miejsca zamieszkania. W diagnozie SWOT zwrócono uwagę na ogólny trend, polegający na zwiększaniu się liczby osób czynnie uprawiających sport, modzie, na bycie „fit”. Mieszkańcy oczekują również od władz stwarzania możliwości do integracji i aktywnego wypoczynku, czemu to przedsięwzięcie może służyć.  Realizacja przedsięwzięcia nastąpi poprzez: budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, np.: plaże, place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, świetlice wiejskie, zagospodarowanie parków, skateparki. Działanie przede wszystkim dedykowane jest samorządom lokalnym. Wysokość wsparcia: jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%, organizacje pozarządowe –90%, pozostali beneficjenci – 50%.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Informowanie o obszarze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Przedsięwzięcie ma służyć podnoszonej przez mieszkańców kwestii dostępu do informacji o obszarze. Informacja ta ma dotyczyć zasobów, ale również służyć np. nowym mieszkańcom w pozyskaniu podstawowych danych o miejscowości, do której się sprowadzili. W ramach przedsięwzięcia planuje się przygotowywanie publikacji, aplikacji, stron internetowych, tablic informacyjnych, znakowanie szlaków. W czasie rozwoju cyfrowego, niezbędne wydaje się przygotowanie aplikacji na urządzenia mobilne, która stanie się podstawowym narzędziem wymiany informacji i kompendium podstawowej wiedzy o obszarze całego LGD. Przedsięwzięcie realizowane poprzez konkurs grantowy oraz operację własną LGD. Poziom wsparcia: jednostki sektora finansów publicznych - 100%, organizacje pozarządowe – 100 %, pozostali beneficjenci – 50%, LGD –100%

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie wynika z potrzeb wyrażanych przez mieszkańców podczas konsultacji, w punkcie konsultacyjnych czy podczas wywiadów – mieszkańcy są aktywni i przedsiębiorczy, maja pomysły, jednak brak im środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy uważają za niewystarczające – jest to kwota ok. 20 tys. zł, jednakże są bardziej dostępne niż środki na rozwój. Z fiszek projektowych, które spłynęły do biura LGD wynika, iż potrzeby ogniskują się wokół 2 progów kwotowych, LGD zdecydowała jednak o możliwości wnioskowania do LGD o premię w wysokości 50 tys. zł, co daje możliwość uzyskania wsparcia większej liczbie beneficjentów.  Wysokość premii będzie wynikała z biznesplanu. Premiowane będą operacje połączone z podnoszeniem kompetencji, które pozwolą na osiągnięcie trwalszego efektu a także takie, które zakładają utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy.

Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie również odpowiada na potrzebę wskazaną w konsultacjach – przedsiębiorcy są gotowi do rozwoju i zatrudniania, ale wymagają wsparcia, które pomoże w poszerzeniu ofert, udoskonaleniu produkcji. Ponieważ mieszkańcy najczęściej wspominali braki w zakresie sektora usług, ten właśnie sektor jest premiowany, jak również operacje wpływające na poszerzenie oferty rekreacyjnej obszaru i przygotowana w partnerstwie. Założeniem jest sieciowanie. Poziom wsparcia dla przedsiębiorców: - 50% (w PROW możliwe 70%).

Przedsięwzięcie 1.3.1 Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieka nad małymi dziećmi lub osobami starszymi

Przedsięwzięcie dedykowane grupie defaworyzowanej. Problemy kobiet z powrotem lub wejściem na rynek pracy wiążą się z funkcjami opiekuńczymi, jakie pełnią. Uczestniczki I Kongresu Kobiet zwracały uwagę na korzyści płynące z możliwości godzenia pracy zawodowej z opieką nad członkami rodziny – dziećmi lub starszymi rodzicami. Dodatkowo z diagnozy wynika, iż obszar jest bardzo zróżnicowany w możliwości dostępu do żłobka. To przedsięwzięcie ma służyć promocji samozatrudnienia, które pozwoli godzić życie zawodowe i rodzinne. Wysokość premii – 100 tys., co wynika z dokonanej analizy fiszek projektowych, jakie spłynęły w tym zakresie do LGD. Koszty utworzenia działalności gospodarczej w tym zakresie są bardzo wysokie i aby zapewnić osiągnięcie celów, premia na rozpoczęcie działania w ramach tego przedsięwzięcia będzie wynosiła 100 tys. Premiowane są operacje dotyczące opieki senioralnej lub utworzenia żłobka.

Przedsięwzięcie 1.3.2 Działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem, w tym grupy defaworyzowanej

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Aktywizacji. Dotyczy organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych, adresowanych do grup zagrożonych wykluczeniem, w tym przede wszystkim kobiet oraz seniorów. W punkcie konsultacyjnym LGD pojawiały się Panie szukające wsparcia w usamodzielnieniu się. Temat poruszany był na Kongresie kobiet oraz grupach fokusowych.  Zwracano uwagę na starzenie się społeczeństwa i brak oferty dla tej grupy

Przedsięwzięcie 2.1.1 Integracja społeczności – organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, w tym z wykorzystaniem świetlic wiejskich

Stały wzrost nowych mieszkańców jest ważnym elementem życia społecznego obszaru. Nowi mieszkańcy są osobami o dobrej sytuacji materialnej i zawodowej oraz aktywni społecznie, z drugiej strony zauważalna jest niechęć do integracji z autochtonami, brak szacunku dla zastanej tradycji i próby zmiany lokalnych zwyczajów. Równocześnie, ze strony „rdzennych” mieszkańców zaznacza się częsta niegotowość do życzliwego przyjęcia nowych sąsiadów. Obustronne stereotypy i różnice w stylach życia utrudniają komunikację, integrację i wspólne zaangażowanie w poprawę jakości życia na danym terenie. Zauważalny jest również rozdźwięk pomiędzy mieszkańcami miasta i wsi w ramach jednej gminy. Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na konieczność tworzenia warunków dla integracji mieszkańców i wzrostu ich aktywności społecznej, wskazując równocześnie na ograniczone możliwości jej finansowania. Pozytywnie ocenia się działalność sołtysów i rad sołeckich, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Wskazuje się na konieczność decentralizacji działalności kulturalnej, poprzez wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich, a także na działalność senioralną z wykorzystaniem domów dziennego pobytu. Wzmocnienia wymagają działania skierowane na tworzenie poczucia więzi i dumy z obszaru, na jakim się mieszka. Niezbędne jest zwiększenie wiedzy na temat lokalnych zasobów, lepszy przepływ informacji, znakowanie i wyznaczanie szlaków, promowanie atrakcji, również za pomocą nowych technologii. Istniejąca baza turystyczna, rekreacyjna i sportowa jest nierównomiernie rozłożona na obszarze i wymaga rozbudowy lub połączenia. Podczas konsultacji i w punkcie informacyjnym zaobserwowano dużą aktywność sołtysów, poszukujących źródeł finansowania aktywności mieszkańców wsi, w celu integracji. Przedsięwzięcie dedykowane osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym, instytucjom kultury, realizowane jako projekt grantowy przez LGD. Poziom wsparcia: jednostki sektora finansów publicznych 100%, organizacje pozarządowe – 100%, pozostali beneficjenci – 50%.

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wzrost kompetencji społecznych

Bieżąca działalność LGD poprzez utrzymanie biura (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie biura, usługi IT itp.) , świadczenie usług doradczych jednostkom indywidualnym i grupowym jak również objęcie szkoleniami pracowników Biura oraz organy LGD w działaniu Aktywizacja przyczynią się do wzrostu kompetencji społecznych, m.in. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, organizowania działalności społecznej, sprawnego wdrażania LSR i animacji społecznej.

Przedsięwzięcie 2.2.1 Organizacja działań promujących obszar LGD

Przedsięwzięcie wynikające z uwag mieszkańców, iż nie ma pomysłu na promowanie obszaru i na regionalną politykę historyczną. Brakuje też informacji i infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Ważne jest podkreślenie kapitału społecznego w rozwoju obszaru. Przedsięwzięcie będzie realizowane jako projekty współpracy z sąsiednimi LGD w zakresie tworzenia sieci usług turystycznych i promowania zasobów. Projekt międzynarodowy będzie się opierał o promocję kapitału ludzkiego i zasobów przyrodniczych, w tym Puszczy Zielonki, przy współpracy z fińskim LGD.

Przedsięwzięcie 2.2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wzmocnienia wymagają działania skierowane na tworzenie poczucia więzi i dumy z obszaru, na jakim się mieszka. Niezbędne jest zwiększenie wiedzy na temat lokalnych zasobów, lepszy przepływ informacji, znakowanie i wyznaczanie szlaków, promowanie atrakcji, W trakcie grupy fokusowej związanej z kulturą zwrócono uwagę na zapotrzebowanie w dofinansowanie działalności kulturalnej mieszkańców. Obszar jest bogaty przyrodniczo, lecz jednocześnie obserwowany jest brak wiedzy mieszkańców na ten temat, a także niski odsetek postaw pro środowiskowych. LGD ma niezwykle cenne zasoby historyczne, związane z powstaniem państwa polskiego, działalnością Piastów, Powstaniem Wielkopolskim. Jednocześnie obserwuje się niewykorzystanie potencjału, również Szlaku Piastowskiego. Przedsięwzięcie realizowane jako projekt grantowy, obejmuje działania takie jak zakup instrumentów i strojów dla zespołów, tworzenie izb regionalnych, renowację miejsc pamięci, dofinansowanie działalności instytucji kultury, w tym skansenów i muzeów. Poziom wsparcia: jednostki sektora finansów publicznych 100%, organizacje pozarządowe 100%, pozostali beneficjenci 50%.

Przedsięwzięcie 2.2.3 Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu

Obszar jest bogaty przyrodniczo, lecz jednocześnie obserwowany jest brak wiedzy mieszkańców na ten temat, a także niski odsetek postaw pro środowiskowych. Mieszkańcy gmin bogatych w zasoby przyrodnicze podkreślali dumę z ich posiadania i jednocześnie zwracali uwagę na naganne zachowania mieszkańców, np. wywożenie śmieci do lasu. Podczas konferencji dotyczącej zasobów Puszczy Zielonki uczestnicy zwracali uwagę na konieczność działań edukacyjnych w tym z zakresie, ale o charakterze innowacyjnym, pozaszkolnym. Działanie obejmuje projekty szkoleniowe i edukacyjne, montaż instalacji służących badaniom klimatu, publikacje i aplikacje itp. Działanie realizowane w formie projektu grantowego. Poziom wsparcia: jednostki sektora finansów publicznych 100%, organizacje pozarządowe 100%, pozostali beneficjenci 50%.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas