A A A

Wzory wniosków i umów

Informacje ogólne

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Uwaga!
W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, udostępniane są (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) na stronach lokalnych grup działania.

Uwaga!
W związku z wejściem w życie z dniem 10 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów.

Poprzednie wersje dokumentów aplikacyjnych oraz umów o przyznaniu pomocy znajdują się w Dokumentach archiwalnych

Dokumenty aplikacyjne w poprzednich wersjach są dostępne w archiwum.

Dokumenty archiwalne

Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

2) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (*.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (*.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (*.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (*.docx) - otwórz
 • Biznesplan (inkubator) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (*.pdf) - otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (*.pdf) - otwórz
 • Oświadczenie (*.xlsx) - otwórz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf)otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf)otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 4 oświadczenie małżonka (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 5 oświadczenie beneficjenta o niepozostawaniu w związku (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 6 oświadczenie współwłaściciela o niepozostawanie w związku (8.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 7 deklaracja małżonka (*.pdf) - otwórz 

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (*.pdf) - otwórz

8) Aneks do umowy o przyznanie pomocy (*.pdf)otwórz

Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx)otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocyotwórz  

2) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf)otwórz
 • Biznesplan (*.docx)otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx)otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanuotwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf)otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf)otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowyotwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowejotwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowychotwórz

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf)otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf)otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf)otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf)otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx)otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanuotwórz

6) Aneks "COVID"do umowy o przyznanie pomocy - 19.2 Premie - otwórz

Operacje w zakresie projektów grantowych

Wzory obowiązujące dla Grantobiorcy:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf)otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf)otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx)otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf)- otwórz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (*.xlsx)otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (*.pdf)otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf)otwórz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf)otwórz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf)otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf)otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx)otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf)otwórz

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas