A A A

Konsultacje w LGD „Trakt Piastów”: możliwości pozyskania środków środków z EFS+ w ram

17 maja to dzień otwarty, czyli dzień konsultacji w Lokalnej Grupie Działania „Trakt Piastów” na temat możliwości pozyskania środków z EFS+ w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

LGD zaplanowała 2 przedsięwzięcia finansowane z funduszu EFS+:

Pierwsze z nich to „Miejsce dla każdego – aktywizacja społeczności”.

Planowane typy projektów mają dotyczyć m.in.: wspierania miejsc integracji społecznej, wspólnego spędzania wolnego czasu, ożywiania świetlic i klubów seniora poprzez zajecia kulturalne, rozwijające, integrujące i inne, odpowiadające na bezpośrednie potrzeby mieszkańców. Premiowane będzie tworzenie klubów młodzieżowych. Wspierane będą również projekty partnerskie, dzięki czemu wsparciem zostanie objęty jak największy obszar. Działania będą realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, inne organizacje pozarządowe i administrację publiczną, kościoły i związki wyznaniowe.

Odbiorcami działań mają być osoby zagrożone wykluczeniem, w tym młodzież i seniorzy, mieszkańcy wsi.

 

Drugie przedsięwzięcie to „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.

Wsparciem zostaną objęte organizacje pozarządowe, w zakresie: rozwoju instytucjonalnego, poprawy jakości zatrudnienia i rozwoju pracowników oraz wzmacniania roli organizacji w dialogu społecznym.

Odbiorcami zadań będą organizacje społeczne.

 

17 maja w godz. 8-14 otwieramy swoje biuro dla potencjalnych wnioskodawców w ramach w/w przedsięwzięć. Zapraszamy, aby skonsultować z nami swój pomysł i upewnić się, czy wpisuje się on w Lokalną Strategię Rozwoju. Dane z konsultacji posłużą również do przygotowania kryteriów wyboru operacji.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas