A A A

Strefa dla przedsiębiorców

Rozwój działalności gospodarczej

Kto może starać się o wsparcie w zakresie przedsiębiorczości w ramach środków z Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”?

1) w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej - miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

2) osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Warunki przyznania pomocy:

1. koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych;

2. operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wniosek o płatność końcową zostanie złożony najpóźniej w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy w przypadku podejmowania działalności  i nie później, niż do dnia 31.12.2022 r.;

3. inwestycje mogą być realizowane jedynie na obszarze wiejskim LSR;

4. inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością przez okres realizacji operacji oraz okres tzw. związania z celem;

5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

6. W przypadku rozwoju działalności gospodarczej podmiot wykaże, że posada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub posiada odpowiednie kwalifikacje (jeżeli jest osobą fizyczną), lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji (nie dotyczy tworzenia działalności gospodarczej);

7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

8. podmiot posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o płatność ( numer ARiMR).

Kwalifikowalność kosztów

Wykaz kosztów kwalifikowalnych zarówno na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.

1. Koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, takich  jak  honoraria  architektów,  inżynierów,     opłaty     za     konsultacje,     opłaty     za     doradztwo     w  zakresie  zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w   tym   studia   wykonalności związane z wydatkami:

a)   kosztów    budowy,    nabycia,    włącznie    z    leasingiem,    lub    modernizacji  nieruchomości;

b)   kosztów   zakupu   lub   leasingu   nowych   maszyn   i   wyposażenia do  wartości  rynkowej  majątku,

2. zakupu robót budowlanych lub usług,

3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji polegającej na tworzeniu lub rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,

9. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 (jeżeli nie można go odzyskać, na mocy ustawodawstwa krajowego)

Koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, również w formie nieodpłatnej pracy (ustala się ją jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168).

Koszty ogólnie nie mogą przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, a koszty zakupu środków transportu – 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, pomniejszonych o koszty ogólne.

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasad konkurencyjności dla zamówień przekraczających 20 tys. zł netto.

Wykluczenia:

Pomoc nie może dotyczyć działalności gospodarczej (zarówno na podejmowanie i na rozwój działalności) sklasyfikowanej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8)  produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.

Forma zabezpieczenia realizacji umowy

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez zarząd województwa.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

3. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.

4. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie:

1) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej;

2) współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa są osoby fizyczne – również ich małżonków – o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej

Środki finansowe na rozwijanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój działalności gospodarczej

Jaka może być wysokość wsparcia?

Wsparcie w przypadku przedsięwzięcia „Rozwój działalności gospodarczej” polega na refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych 50 %, lecz nie więcej niż 300 tys. zł.

Limit pomocy na jednego beneficjenta w całym okresie realizacji PROW wynosi 300 tys.

 Pozostałe warunki:

- przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność,

- przedsiębiorcy ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;

- operacja zakłada:

a)   utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem  realizacji  operacji, a osoba, dla  której  zostanie  utworzone  to  miejsce  pracy,  zostanie  zatrudniona  na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej (chyba, że suma kwot pomocy przyznanej i wnioskowanej nie przekracza  25 tys. zł),

Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy,  rozporządzenia  oraz  realizacji  operacji  zgodnie  z  postanowieniami  podpisanej umowy, a w szczególności do:

 • poniesienia  kosztów  kwalifikowalnych,  stanowiących  podstawę  wyliczenia przysługującej  Beneficjentowi  pomocy  od  dnia  w  którym  została  zawarta  umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r. - w  formie  rozliczenia pieniężnego,  a  w  przypadku  transakcji  której  wartość,  bez  względu  na  liczbę wynikającej  z  niej  płatności  przekracza  1  tys.  złotych – w   formie   rozliczenia bezgotówkowego;
 • niefinansowania operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
 • realizacji operacji, zgodnie z biznesplanem,
 • osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;
 • utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne miejsc pracy w odniesieniu do momentu bazowego oraz ponoszenia kosztów zatrudnienia pracownika(ów), w odniesieniu do miejsc(a) pracy,
 • w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej:

a) nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli,  na  które  została  przyznana  i  wypłacona  pomoc,  oraz  ich wykorzystywania  w  sposób  zgodny  z  przeznaczeniem   i   celami   operacji,

b)  zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013,

c) udostępniania   uprawnionym   podmiotom dokonywania kontroli i wizyt w miejscu realizacji operacji, dokonywania audytów i  kontroli  dokumentów  związanych  z  realizacją  operacji, udostępnienia informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu;

 • dokumentowania  zrealizowania  operacji  lub  jej  części  oraz  przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą,
 • niezwłocznego  informowania  Zarządu  Województwa  o  planowanych  albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę  pomocy  lub  spełnienie  wymagań  określonych  w  Programie  i  aktach prawnych,
 • prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą, której służyła realizacja operacji,  lub  której  prowadzenie  stanowiło  warunek  przyznania  pomocy,  bez zmiany sposobu lub miejsca jej prowadzenia i z wykorzystaniem zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji,
 • ponoszenia  wszystkich  kosztów  kwalifikowalnych  operacji  z  zachowaniem  zasad równego  traktowania,  uczciwej  konkurencji  i  przejrzystości  zgodnie  z  przepisami o zamówieniach publicznych, a w przypadku gdy przepisy ustawy pzp nie będą miały zastosowania, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20000 złotych netto, przeprowadzenia postępowania ofertowego i  ponoszenia  wszystkich  kosztów  kwalifikowalnych  operacji  zgodnie  z  zasadami określonymi w załączniku nr 3 do umowy,
 • prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr  1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
 •  złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z  realizacji biznesplanu, zgodnie  ze  wzorem  dostępnym  na  stronie  internetowej  Urzędu  Marszałkowskiego, z zachowaniem terminu do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dna wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy;
 • informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW,
 • niezwłocznego poinformowania Zarządu Województwa o prawomocnym orzeczeniu sądu  o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;

 

Środki finansowe przyznane na rozwój działalności gospodarczej

Beneficjent składa w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność wraz z dokumentami w następujących terminach:

1) w przypadku realizacji operacji w jednym etapie - po zakończeniu realizacji całości operacji,

2) w przypadku realizacji operacji w dwóch etapach:

 1. po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji

b) po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji jednak nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

 Pomoc może być przekazana:

 1. jednorazowo lub,
 2. w dwóch płatnościach:
 • płatność pośrednia poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji,
 • płatność końcowa poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjentowi  mogą zostać  wypłacone  środki  finansowe  tytułem  zaliczki,  na  realizację operacji, w wysokości nie więcej jednak niż 50% przyznanej  Beneficjentowi umową kwoty pomocy w części dotyczącej inwestycji.

Warunkiem wypłaty kolejnej transzy zaliczki, jest rozliczenie nie mniej niż 60% dotychczas otrzymanej kwoty zaliczki.

Beneficjent może ubiegać się o wypłatę wyprzedzającego finansowania operacji, które nie może przekraczać 36,37% kwoty pomocy.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Dotyczy także tworzenia działalności gospodarczej związanej z opieka nad małymi dziećmi lib osobami starszymi

Kto może starać się o wsparcie w zakresie przedsiębiorczości w ramach środków z Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”?

1) osoba fizyczna, jeżeli:

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- jest pełnoletnia,

- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Środki finansowe na tworzenie działalności gospodarczej :

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.3.1 Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi

Jaka może być wysokość wsparcia?

Wnioskowana kwota pomocy (premii) na realizację jednego projektu w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 jest równa kwocie 50 tys. zł., a w przypadku Przedsięwzięcia 1.3.1  „Tworzenie działalności gospodarczej związanej w opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi” wynosi 100 tys. zł.

Limit pomocy na jednego beneficjenta w całym okresie realizacji PROW wynosi 300 tys.

Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?

Z uwagi na pomoc w formie tzw. „premii”, wkład własny nie jest wymagany.

Pozostałe warunki:

- wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku i przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

- wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc w tym zakresie.

Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy,  rozporządzenia  oraz  realizacji  operacji  zgodnie  z  postanowieniami  podpisanej umowy, a w szczególności do:

 • realizacji operacji, zgodnie z biznesplanem,
 • podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy  o  swobodzie  działalności gospodarczej do  dnia  złożenia  wniosku  o  płatność,
 • zgłoszenia  do  ubezpieczenia  emerytalnego,  ubezpieczeń  rentowych  i  ubezpieczenia wypadkowego  na  podstawie  przepisów  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  z  tytułu wykonywania działalności, do dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy;
 • utworzenia,  najpóźniej  do  dnia  złożenia  wniosku  o  płatność drugiej  transzy pomocy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne co najmniej 1 miejsc(-a) pracy;
 • w  trakcie realizacji operacji oraz przez okres 2 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy:
 • wykonywania działalności gospodarczej,
 • podlegania ubezpieczeniom,
 • utrzymania utworzonego (yh) miejsc (a)pracy,
 • w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy udostępniania   uprawnionym   podmiotom dokonywania kontroli i wizyt w miejscu realizacji operacji, dokonywania audytów i kontroli  dokumentów  związanych  z  realizacją  operacji, udostępnienia informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu;
 • dokumentowania zrealizowania  operacji oraz przechowywania  całości  dokumentacji związanej z przyznaną pomocą,
 • niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie i aktach prawnych;
 • prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr  1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • przedstawienia  wraz  z  wnioskiem  o  płatność  drugiej  transzy  pomocy dokumentów potwierdzających osiągnięcie celu oraz wskaźników jego realizacji określonych, a także sprawozdania z realizacji biznesplanu;
 • osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy;
 • złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z  realizacji biznesplanu, z zachowaniem terminu do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dna wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy;
 •  informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW.
 • niezwłocznego poinformowania Zarządu Województwa o prawomocnym orzeczeniu sądu  o zakazie dostępu do środków publicznych;
 • osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy

 

Forma zabezpieczenia realizacji umowy

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez zarząd województwa.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

3. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.

4. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie:

1) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej;

2) współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa są osoby fizyczne – również ich małżonków – o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej

Środki finansowe przyznane na podjęcie działalności gospodarczej

Pomoc będzie przekazana w dwóch transzach:

 • pierwsza transza - 80 % kwoty pomocy,
 • druga transza - 20 % kwoty pomocy,

Beneficjent składa w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność  wraz z wymaganymi  dokumentami, potwierdzającymi  spełnienie warunków  wypłaty  pomocy, w następujących terminach:

 • wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy: w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 • wniosek o płatność drugiej transzy  pomocy: po zakończeniu  realizacji operacji jednak  nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność i otrzymaniu zlecenia płatności, w terminie:

 •  30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy;
 •  3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy

 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie wynika z potrzeb wyrażanych przez mieszkańców podczas konsultacji, w punkcie konsultacyjnych czy podczas wywiadów – mieszkańcy są aktywni i przedsiębiorczy, maja pomysły, jednak brak im środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy uważają za niewystarczające – jest to kwota ok. 20 tys. zł, jednakże są bardziej dostępne niż środki na rozwój. Z fiszek projektowych, które spłynęły do biura LGD wynika, iż potrzeby ogniskują się wokół 2 progów kwotowych, LGD zdecydowała jednak o możliwości wnioskowania do LGD o premię w wysokości 50 tys. zł, co daje możliwość uzyskania wsparcia większej liczbie beneficjentów.  Wysokość premii będzie wynikała z biznesplanu. Premiowane będą operacje połączone z podnoszeniem kompetencji, które pozwolą na osiągnięcie trwalszego efektu a także takie, które zakładają utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy.

Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie również odpowiada na potrzebę wskazaną w konsultacjach – przedsiębiorcy są gotowi do rozwoju i zatrudniania, ale wymagają wsparcia, które pomoże w poszerzeniu ofert, udoskonaleniu produkcji. Ponieważ mieszkańcy najczęściej wspominali braki w zakresie sektora usług, ten właśnie sektor jest premiowany, jak również operacje wpływające na poszerzenie oferty rekreacyjnej obszaru i przygotowana w partnerstwie. Założeniem jest sieciowanie. Poziom wsparcia dla przedsiębiorców: - 50% (w PROW możliwe 70%).

Przedsięwzięcie 1.3.1 Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieka nad małymi dziećmi

Przedsięwzięcie dedykowane grupie defaworyzowanej. Problemy kobiet z powrotem lub wejściem na rynek pracy wiążą się z funkcjami opiekuńczymi, jakie pełnią. Uczestniczki I Kongresu Kobiet zwracały uwagę na korzyści płynące z możliwości godzenia pracy zawodowej z opieką nad członkami rodziny – dziećmi lub starszymi rodzicami. Dodatkowo z diagnozy wynika, iż obszar jest bardzo zróżnicowany w możliwości dostępu do żłobka. To przedsięwzięcie ma służyć promocji samozatrudnienia, które pozwoli godzić życie zawodowe i rodzinne. Wysokość premii – 100 tys., co wynika z dokonanej analizy fiszek projektowych, jakie spłynęły w tym zakresie do LGD. Koszty utworzenia działalności gospodarczej w tym zakresie są bardzo wysokie i aby zapewnić osiągnięcie celów, premia na rozpoczęcie działania w ramach tego przedsięwzięcia będzie wynosiła 100 tys. Premiowane są operacje dotyczące opieki senioralnej lub utworzenia żłobka.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas