A A A

Strefa dla samorządów

Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru

Przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym, dedykowane przede wszystkim operacjom związanym budową nowej infrastruktury rekreacyjnej, ponieważ z konsultacji społecznych wynika duże zapotrzebowanie na tego typu operacje. Na terenie obszaru zamieszkuje coraz więcej ludności. Oczekują oni spędzania czasu wolnego blisko swojego miejsca zamieszkania. W diagnozie SWOT zwrócono uwagę na ogólny trend, polegający na zwiększaniu się liczby osób czynnie uprawiających sport, modzie, na bycie „fit”. Mieszkańcy oczekują również od władz stwarzania możliwości do integracji i aktywnego wypoczynku, czemu to przedsięwzięcie może służyć.  Realizacja przedsięwzięcia nastąpi poprzez: budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, np.: plaże, place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, świetlice wiejskie, zagospodarowanie parków, skateparki. Działanie przede wszystkim dedykowane jest samorządom lokalnym. Wysokość wsparcia: jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%, organizacje pozarządowe –90%, pozostali beneficjenci – 50%.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Informowanie o obszarze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Przedsięwzięcie ma służyć podnoszonej przez mieszkańców kwestii dostępu do informacji o obszarze. Informacja ta ma dotyczyć zasobów, ale również służyć np. nowym mieszkańcom w pozyskaniu podstawowych danych o miejscowości, do której się sprowadzili. W ramach przedsięwzięcia planuje się przygotowywanie publikacji, aplikacji, stron internetowych, tablic informacyjnych, znakowanie szlaków. W czasie rozwoju cyfrowego, niezbędne wydaje się przygotowanie aplikacji na urządzenia mobilne, która stanie się podstawowym narzędziem wymiany informacji i kompendium podstawowej wiedzy o obszarze całego LGD. Przedsięwzięcie realizowane poprzez konkurs grantowy oraz operację własną LGD. Poziom wsparcia: jednostki sektora finansów publicznych - 100%, organizacje pozarządowe – 100 %, pozostali beneficjenci – 50%, LGD –100%

Przedsięwzięcie 2.1.1 Integracja społeczności – organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, w tym z wykorzystaniem świetlic wiejskich

Stały wzrost nowych mieszkańców jest ważnym elementem życia społecznego obszaru. Nowi mieszkańcy są osobami o dobrej sytuacji materialnej i zawodowej oraz aktywni społecznie, z drugiej strony zauważalna jest niechęć do integracji z autochtonami, brak szacunku dla zastanej tradycji i próby zmiany lokalnych zwyczajów. Równocześnie, ze strony „rdzennych” mieszkańców zaznacza się częsta niegotowość do życzliwego przyjęcia nowych sąsiadów. Obustronne stereotypy i różnice w stylach życia utrudniają komunikację, integrację i wspólne zaangażowanie w poprawę jakości życia na danym terenie. Zauważalny jest również rozdźwięk pomiędzy mieszkańcami miasta i wsi w ramach jednej gminy. Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na konieczność tworzenia warunków dla integracji mieszkańców i wzrostu ich aktywności społecznej, wskazując równocześnie na ograniczone możliwości jej finansowania. Pozytywnie ocenia się działalność sołtysów i rad sołeckich, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Wskazuje się na konieczność decentralizacji działalności kulturalnej, poprzez wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich, a także na działalność senioralną z wykorzystaniem domów dziennego pobytu. Wzmocnienia wymagają działania skierowane na tworzenie poczucia więzi i dumy z obszaru, na jakim się mieszka. Niezbędne jest zwiększenie wiedzy na temat lokalnych zasobów, lepszy przepływ informacji, znakowanie i wyznaczanie szlaków, promowanie atrakcji, również za pomocą nowych technologii. Istniejąca baza turystyczna, rekreacyjna i sportowa jest nierównomiernie rozłożona na obszarze i wymaga rozbudowy lub połączenia. Podczas konsultacji i w punkcie informacyjnym zaobserwowano dużą aktywność sołtysów, poszukujących źródeł finansowania aktywności mieszkańców wsi, w celu integracji. Przedsięwzięcie dedykowane osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym, instytucjom kultury, realizowane jako projekt grantowy przez LGD. Poziom wsparcia: jednostki sektora finansów publicznych 100%, organizacje pozarządowe – 100%, pozostali beneficjenci – 50%.

Przedsięwzięcie 2.2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wzmocnienia wymagają działania skierowane na tworzenie poczucia więzi i dumy z obszaru, na jakim się mieszka. Niezbędne jest zwiększenie wiedzy na temat lokalnych zasobów, lepszy przepływ informacji, znakowanie i wyznaczanie szlaków, promowanie atrakcji, W trakcie grupy fokusowej związanej z kulturą zwrócono uwagę na zapotrzebowanie w dofinansowanie działalności kulturalnej mieszkańców. Obszar jest bogaty przyrodniczo, lecz jednocześnie obserwowany jest brak wiedzy mieszkańców na ten temat, a także niski odsetek postaw pro środowiskowych. LGD ma niezwykle cenne zasoby historyczne, związane z powstaniem państwa polskiego, działalnością Piastów, Powstaniem Wielkopolskim. Jednocześnie obserwuje się niewykorzystanie potencjału, również Szlaku Piastowskiego. Przedsięwzięcie realizowane jako projekt grantowy, obejmuje działania takie jak zakup instrumentów i strojów dla zespołów, tworzenie izb regionalnych, renowację miejsc pamięci, dofinansowanie działalności instytucji kultury, w tym skansenów i muzeów. Poziom wsparcia: jednostki sektora finansów publicznych 100%, organizacje pozarządowe 100%, pozostali beneficjenci 50%.

Przedsięwzięcie 2.2.3 Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu

Obszar jest bogaty przyrodniczo, lecz jednocześnie obserwowany jest brak wiedzy mieszkańców na ten temat, a także niski odsetek postaw pro środowiskowych. Mieszkańcy gmin bogatych w zasoby przyrodnicze podkreślali dumę z ich posiadania i jednocześnie zwracali uwagę na naganne zachowania mieszkańców, np. wywożenie śmieci do lasu. Podczas konferencji dotyczącej zasobów Puszczy Zielonki uczestnicy zwracali uwagę na konieczność działań edukacyjnych w tym z zakresie, ale o charakterze innowacyjnym, pozaszkolnym. Działanie obejmuje projekty szkoleniowe i edukacyjne, montaż instalacji służących badaniom klimatu, publikacje i aplikacje itp. Działanie realizowane w formie projektu grantowego. Poziom wsparcia: jednostki sektora finansów publicznych 100%, organizacje pozarządowe 100%, pozostali beneficjenci 50%.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas