A A A

Walne zebranie członków i członkiń

Dnia 29.05.2023r. odbyło się Walne Zebranie Członków. Członkowie i członkinie stowarzyszenia spotkali się w zaprzyjaźnionej restauracji Słowianin w gm. Gniezno. 

Zebranie otworzył o g. 16:00 Prezes Andrzej Łozowski, którzy przewodniczył obradom. Walne zebranie / zczłonków, to najważniejszy organ stowarzyszenia – najwyższa władza. Można powiedzieć, że to władza uchwałodawcza. Walne tworzą wszyscy członkowie stowarzyszenia. Może ono podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących organizacji. Podczas zebrannia:

- przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania oraz informacje na temat wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na terenie LGD „Trakt Piastów”;

- Katarzyna Wilgosz w imieniu Komisji rewizyjnej przedstawiłła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 r;

- podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;

- podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”.

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

 

Jak zawsze spotkaniu towarzyszła pozytywna atmosfera, czas na rozmowy, nawzywanie współprac i relacji.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie.

 

Statut LGD "Trakt Piastów"

Lokalna Strategia Rozwoju

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas