A A A

Aktualizacja LSR 2016-2023

Aktualizacja LSR

Dla zapewnienia oddolnego charakteru LSR, wykorzystano zróżnicowane metody i narzędzia partycypacji społecznej, aby wynik przeprowadzonych badań, przygotowanie i realizacja strategii oraz monitorowanie i bieżąca jej aktualizacja były przeprowadzone rzetelnie i wiarygodnie. Umożliwiono udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia strategii i jej realizacji, na każdym etapie kluczowych prac.  

Zachodzące zjawiska społeczno-gospodarcze wymuszają stałe dostosowywanie zapisów LSR do zmieniających się warunków. LSR jako dokument planistyczno-strategiczny wymaga zachowania pewnych procedur podczas dokonywania zmian, które jednocześnie nie powinny powodować dezorganizacji społecznej czy też osłabiać motywacji do działania. Celem procedury jest dostosowanie zapisów LSR do wymogów prawnych, aktualizacja danych i przyjętych założeń oraz korekta zapisów wynikająca z procesu wdrażania LSR.

W realizację procedury zaangażowany jest Zarząd oraz Biuro LGD, którzy mają za zadanie identyfikowanie zmian zachodzących w otoczeniu, wpływających na aktualność dokumentu. Konieczność dokonywania zmian w treści strategii może wynikać zarówno z czynników wewnętrznych i/lub uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:

 •          trudność w realizacji wskaźników/budżetu/harmonogramu LSR zgodnie z przyjętymi założeniami,
 •         negatywna ocena realizacji LSR w wyniku prowadzonej ewaluacji/monitoringu,
 •          niskie poparcie społeczne dla realizowanych działań,
 •          nowe dominanty i/lub zmiany prawne/społeczne/gospodarcze/polityczne, wpływające niekorzystnie na realizację LSR.

W ramach procedury aktualizacji LSR przewiduje się następujące etapy:

 • udostępnienie LSR w Biurze LGD i na stronie internetowej LGD oraz bieżąca weryfikacja zgłaszanych za pośrednictwem formularza opinii/uwag do LSR (w wersji papierowej lub elektronicznej);
 • realizacja działań w ramach monitoringu i ewaluacji, planu komunikacji, planu działania, budżetu i harmonogramu oraz bieżąca weryfikacja zgodności przyjętych założeń z otrzymanymi wynikami i otoczeniem prawnym;
 • w przypadku zaistnienia konieczności– przygotowywanie rekomendacji zmian zapisów w LSR w postaci „Raportu z wdrażania LSR”;
 • przedstawienie i konsultacja propozycji zmian w LSR z Zarządem;
 • w przypadku zaistnienia konieczności – konsultacja proponowanych zmian ze społecznością lokalną poprzez adekwatne metody partycypacji społecznej, w tym konsultacje z wykorzystaniem np. strony internetowej, poczty elektronicznej, ankiety, indywidualnych spotkań w Biurze LGD, spotkań konsultacyjnych ze społecznościami, w uzasadnionych przypadkach ekspertów zewnętrznych; itp.;
 • przedstawienie na Walnym Zebraniu Członków skonsultowanych zmian i podjęcie uchwały o zmianie LSR;
 • wystąpienie z wnioskiem o aktualizację LSR do instytucji wdrażającej;
 • udostępnienie zaktualizowanej LSR w Biurze LGD i na stronie internetowej LGD.

Zasady ustalenia i zmian procedur, w tym kryteriów wyboru

Procedury wyboru operacji zostały przygotowane z uwzględnieniem metod partycypacyjnych. O zmianę procedur może wnioskować do Zarządu tylko Rada. Zarząd zobowiązany jest opracować zmiany i przedstawić je do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków. Inicjatywa zmiany kryteriów należy również do:

a) Zarządu,

b) członków LGD (min.5),

c) potencjalnych wnioskodawców (min.10),

d) Dyrektora Biura LGD.

Wniosek o zmianę kryteriów, wraz z uzasadnieniem i wskazaniem uzasadnionej propozycji własnej należy złożyć do Przewodniczącego Rady. Propozycja jest rozpatrywana przez Radę na najbliższym posiedzeniu i podejmowana jest w trybie uchwały. Zmiana kryteriów wyboru nie jest możliwa od momentu ogłoszenia o naborze wniosków, do czasu zakończenia procedury oceny i wyboru wniosków. Procedury wyboru operacji, w tym kryteria będą upublicznione, dostępne bez ograniczeń na stronie internetowej LGD oraz w Biurze LGD przez cały okres realizacji LSR, zgodnie z zapisami umowy ramowej  (pkt 11 stosowania do oceny i wyboru operacji, procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR, stanowiących załącznik nr 3 do umowy oraz regulaminu organu decyzyjnego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy1 oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, stanowiących załącznik nr 5 do umowy;)

Proces decyzyjny w zakresie kierowania rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność jest głównym zadaniem Rady LGD: to ona dokonuje wyboru projektów, na podstawie kryteriów wyboru. Również do kompetencji Rady należy zmiana procedur lub kryteriów wyboru operacji, także wskazaną przez społeczność lokalną, jeżeli okaże się, że w procesie decyzyjnym jest to konieczne, do osiągnięcia celów operacji.

Opis zaangażowania społeczności lokalnej w proces realizacji strategii z procesu wdrażania, realizacji i aktualizacji LSR

Przewidziano konsultacje LSR ze społecznością lokalną w przypadku wystąpienia konieczności jej aktualizacji.

Przyjmowanie wniosków w celu aktualizacji LSR odbywać się będzie przez cały czas  w biurze LGD, w Łubowie 1, a także telefonicznie i mailowo. 

Co roku, w miarę potrzeb i zgłaszanych wniosków odbywać się będzie spotkanie członków Biura LGD i zainteresowanych mieszkańców w celu wypracowania materiałów aktualizujących LSR (przedsięwzięcia, operacje, budżet). O takich spotkaniach informować będzie Biuro na stronach internetowych i drogą elektroniczną. Aktualizacje LSR przyjmowane będą na Walnym Zebraniu, w razie potrzeb każdego  roku. 

Propozycje zmian w strategii, w tym kryteriów wyboru operacji będą mogły być zgłaszane przez społeczeństwo lub Radę do Biura LGD. Zarząd wypracuje propozycje zmian i skonsultuje na spotkaniach z mieszkańcami terenu LSR. Zarząd po konsultacjach przedłoży proponowane zmiany Walnemu Zebraniu.

Zapraszamy do aktywnego udziału i kontaktu z biurem LGD 

Dotychczasowe wnioski i uchwały dotyczące aktualizacji LSR

Uchwała Rady II/11/16

Uchwała Rady II/24/17

Uchwała Rady II/58/17

Spotkania konsultacyjne z podmiotami obszaru LGD

Sprawozdanie z dnia 24.10.2017 r.

(Do wglądu w biurze LGD)

Zapraszamy do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Konsultacja aktualizacji LSR

Rozpoczynamy kolejne konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

W pierwszym etapie konsultacji prosimy o nadsyłanie propozycji oraz uwag, a także do wyrażania swoich opinii

Zapraszamy także do zapoznania się ze zmianami wnioskowanymi przez Radę do Zarządu LGD, dotyczącymi zmian w LSR związanymi z dostosowaniem do zaktualizowanych przepisów prawa otwórz tutaj oraz uzasadnienia zmian otwórz tutaj.

Zapraszamy także do zapoznania się ze zmianami wnioskowanymi przez Radę do Zarządu LGD, dotyczącymi zmian w LSR związanymi z dostosowaniem do zaktualizowanych przepisów prawa otwórz tutaj oraz uzasadnienia zmian otwórz tutaj.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas