A A A

AS 2022

Wyniki konkursu Aktywne Sołectwa LGD 2022

 

 

Ogłoszenie konkursu „Aktywne Sołectwa LGD 2022”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, informuje o możliwości składania wniosków w konkursie skierowanym do mieszkańców oraz sołectw obszaru LGD „Trakt Piastów”.

Beneficjenci: Sołectwa LGD „Trakt Piastów”.

Termin składania wniosków: od 30.05.2022r. do 10.06.2022r,.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną: w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków. Wniosek można złożyć także drogą pocztową (liczy się data i godzina wpływu do biura LGD).

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 40 000,00 zł.

Forma wsparcia: dotacja.

Wkład własny: niefinansowy w wysokości 10% dotacji (udokumentowana praca własna).

Informacje o wysokości dotacji: wartość dotacji może wynieść maksymalnie 2 000,00 zł dla wniosku składanego przez jedno sołectwo i maksymalnie 3 000,00 zł dla wniosku składanego jako partnerstwo sołectw.

Cele planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

  • aktywizowanie i integracja sołectw;
  • nawiązanie i/lub rozwój współpracy środowisk społeczności lokalnych;
  • promocja obszaru i działań LGD „Trakt Piastów;

 

Określenie ram czasowych realizacji zadania: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu:

  • zajęcia tematyczne w świetlicy wiejskiej;
  • zajęcia sportowe i rekreacyjne na wsi;
  • wycieczki dla mieszkańców sołectw na terenie LGD;
  • działania w sferze kultury i dziedzictwa lokalnego;
  • działania z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu;

 

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy oraz regulamin konkursu dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” oraz na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl

Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, tel. 61/427-59-50.

 

Data ogłoszenia 17.05.2022 r.

Regulamin

Pełnomocnictwo dla sołtysa

Formularz wniosku

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza

Lista obecności

Porozumienie o partnerstwie

Sprawozdanie z realizacji

Logo Aktywne Sołectwa LGD

Logo LGD Trakt Piastów

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas