A A A

Nabór nr 16/2022 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1

Ogłoszenie numer 16/2022

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Termin składania wniosków: 1-15 marca 2022 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 354 982,31 euro (1 419 929,24 zł)

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Premia 50.000 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.

Intensywność pomocy: 100%

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej (oryginał i kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 14.00 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - podejmowanie działalności gospodarczej.

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Wniosek należy złożyć  wraz z  wymaganymi załącznikami  w miejscu  i  terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR (w tym z PROW na lata 2014 – 2020).
 2. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

Cel ogólny 1. Wspieranie  zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach

Cel szczegółowy 1.2 Wspieranie aktywności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki

Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 30 operacji

 Sposób składania wniosku        

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze  LGD  „Trakt Piastów” osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wniosek z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1:

- oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD

- potwierdzenie doświadczenia wnioskodawcy

oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, Uzupełnienia:

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji  lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD „Trakt Piastów”  może wezwać Wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

W przypadku wystąpienia w/w wezwania procedura wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia ulega wydłużeniu o 7 dni.

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl.

Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo pod numerami telefonu 601 251 501 oraz  61 427 59 50.

 

Data ogłoszenia: 14.02.2022

Kryteria wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Trakt Piastów"

Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Karta oceny zgodności z LSR (w tym z PROW 2014-2020)

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - owtórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy otwórz

2) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf) otwórz
 • Biznesplan (*.docx) otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) -otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) 

otwórz

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) -otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) -otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) -otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu otwórz

 

Rodo_klauzula_19.2

Rodo_klauzula_do karty wkładu rzeczowo finansowego

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas