A A A

Nabór wniosków o powierzenie grantów 6/2021/G w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie numer 6/2021/G

 

naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 

Przedsięwzięcie 2.2.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

 1. Termin składania wniosków: od   18.10.2021r. do 02.11.2021r.

 

 1. Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach należy składać:

 • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 14.00 w terminie naboru wniosków.
 • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD w terminie naboru wniosków.

               

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną.

 

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 18 040,88 euro (72 163,52 zł)

 1. Forma wsparcia: wyprzedzające finansowanie w wysokości 100% kwoty pomocy z umowy  o powierzenie grantu.

 

 1. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania): • wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie  ma być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł,

• jednostki sektora finansów publicznych max. 100%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt,

• organizacje pozarządowe – max. 100%, • pozostali beneficjenci – max. 50%.

 

 1. Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

 

 1. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego

Cel ogólny 2.0 Rozwój kapitału społecznego Cel szczegółowy 2.2 Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 2.2.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego Wskaźniki produktu: Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie, mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - 4 sztuk.

 

 1. Określenie ram czasowych  realizacji zadań w ramach projektu grantowego przez Grantobiorców: max. 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy o powierzenie grantu.

 

 1. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego

Przedsięwzięcie realizowane jako projekt grantowy, obejmuje działania takie jak zakup instrumentów i strojów dla zespołów, tworzenie izb regionalnych, dofinansowanie działalności instytucji kultury, w tym skansenów i muzeów. Planowane do realizacji zadania powinny mieć na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

 

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić  warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z 2019 poz. 664 z późn. zm), a ponadto:

a)     być zgodnym z zakresem tematycznym projektu grantowego, realizować jego zadania oraz cele poprzez realizację wskaźników

b)     zostać uznany za zgodny z LSR (w tym z PROW 2014-2020)

c)     w Lokalnych Kryteriach Wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20 pkt.

W przypadku równej ilości punktów, wyższe miejsce na liście uzyskuje wniosek o niższym numerze.

 

 1. Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, LSR, wzory formularzy wniosku o powierzenie grantu, projekt umowy  o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR dostępne są na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl. oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są interesantom w Biurze LGD osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Pracownicy biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów.

 

 1. Dodatkowe informacje

W przypadku, kiedy na wezwanie do uzupełnienia wniosku/złożenia wyjaśnień, potencjalny Grantobiorca nie złoży w terminie dokumentów w LGD „Trakt Piastów”, nie otrzyma punktów  przewidzianych w Lokalnych kryteriach oceny operacji w pozycji dotyczącej spójności projektu.

 

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Małgorzata Blok – 601 251 501

Karolina Lesińska – 510 985 751

Aneta Nowak- 601 534 502

 

Data ogłoszenia  04.10.2021 r.

 

Wzory dokumentów aplikacyjnych

        

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas