A A A

Nabór wniosków nr 5/2021/G w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2

Ogłoszenie numer 5/2021/G

 

naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Informowanie o obszarze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

 

 1. Termin składania wniosków: od  17.06.2021r. do  01.07.2021r.

 

 1. Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach należy składać:

 • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.
 • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD w terminie naboru wniosków.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną.

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 21 350,00 euro (85 400,00 zł)

 1. Forma wsparcia: wyprzedzające finansowanie w wysokości 100% kwoty pomocy z umowy  o powierzenie grantu.
 2.  
 3. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania): • wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie  ma być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł,

• jednostki sektora finansów publicznych max. 100%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt,

• organizacje pozarządowe – max. 100%, • pozostali beneficjenci – max. 50%.

 

 1. Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020   (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn.zm.) – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

 

 1. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego

Cel ogólny 1.0 Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach Cel szczegółowy 1.1 Rozwój funkcji rekreacyjnych lub turystycznych lub kulturalnych obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.2 Informowanie o obszarze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Wskaźniki produktu: Liczba zrealizowanych kampanii informacyjnych/promocyjnych - 8 sztuk.

 

 1. Określenie ram czasowych  realizacji zadań w ramach projektu grantowego przez Grantobiorców: max. 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy o powierzenie grantu.

 

 1. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego

Zgodnie z zapisami LSR wzmocnienia wymagają działania skierowane na tworzenie poczucia więzi i dumy z obszaru, na jakim się mieszka. Niezbędne jest zwiększenie wiedzy na temat lokalnych zasobów, lepszy przepływ informacji, znakowanie i wyznaczanie szlaków, (…) promowanie atrakcji, również za pomocą nowych technologii. Przedsięwzięcie ma służyć społeczności lokalnej i odpowiadać na potrzeby lepszego poznania własnego obszaru, w jego różnych aspektach.  Przedsięwzięcie realizowane jako projekt grantowy, obejmuje działania takie jak: realizacja kampanii informacyjnych i/lub promocyjnych związanych z promocją obszaru LGD lub lokalnych produktów bądź usług. Jako kampanię informacyjną/ promocyjną traktuje się zespół działań składających się z co najmniej dwóch elementów spośród: audycje radiowe, telewizyjne, spoty reklamowe, materiały drukowane, w tym broszury, ulotki, plakaty drukowane, strony internetowe lub podstrony dotyczące lokalnych produktów i usług, publikacji audiowizualnych, gadżetów nawiązujących do specyfiki lokalnych produktów i usług.

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić  warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramachpoddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn.zm.), a ponadto:

a)     być zgodnym z zakresem tematycznym projektu grantowego, realizować jego zadania oraz cele poprzez realizację wskaźników

b)     zostać uznany za zgodny z LSR (w tym z PROW 2014-2020)

c)     w Lokalnych Kryteriach Wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 18 pkt.

W przypadku równej ilości punktów, wyższe miejsce na liście uzyskuje wniosek o niższym numerze.

 

 1. Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, LSR, wzory formularzy wniosku o powierzenie grantu, projekt umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR dostępne są stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl. oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są interesantom w Biurze LGD osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Pracownicy biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów.

 

 1. Dodatkowe informacje

W przypadku, kiedy na wezwanie do uzupełnienia wniosku/złożenia wyjaśnień, potencjalny Grantobiorca nie złoży w terminie dokumentów w LGD „Trakt Piastów”, nie otrzyma punktów  przewidzianych w Lokalnych kryteriach oceny operacji w pozycji dotyczącej spójności projektu.

 

 

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Małgorzata Blok – 601 251 501

Karolina Lesińska – 510 985 751

Aneta Nowak- 601 534 502

 

 

Data ogłoszenia  02.06.2021 r.

 

 

Wzory dokumentów aplikacyjnych

        

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas