A A A

Aktualizacja LSR 2018

W związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju, zapraszamy do udziału w kolejnym etapie jej aktualizacji.

W dniu 02-11-2018r. na stronie LGD www.lgdtraktpiastow.pl mieszkańcy obszaru zostali zaproszeni do zapoznania się z planowanymi zmianami i uwagami do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz składania własnych propozycji.

Po analizie sugerowanych zmian przez Dyrektora biura LGD, przedstawiamy Państwu do konsultacji Uchwałę  Zarządu LGD ws. rekomendacji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – LSR na lata 2016 – 2023 (do pobrania) oraz Raport z wdrażania LSR (do pobrania).

Zachodzące zjawiska społeczno-gospodarcze wymuszają stałe dostosowywanie zapisów LSR do zmieniających się warunków. LSR jako dokument planistyczno-strategiczny wymaga zachowania pewnych procedur podczas dokonywania zmian, które jednocześnie nie powinny powodować dezorganizacji społecznej czy też osłabiać motywacji do działania. Celem procedury jest dostosowanie zapisów LSR do wymogów prawnych, aktualizacja danych i przyjętych założeń oraz korekta zapisów wynikająca z procesu wdrażania LSR.

W realizację procedury zaangażowany jest Zarząd oraz Biuro LGD, którzy mają za zadanie identyfikowanie zmian zachodzących w otoczeniu, wpływających na aktualność dokumentu. Konieczność dokonywania zmian w treści strategii może wynikać zarówno z czynników wewnętrznych i/lub uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:

  • trudność w realizacji wskaźników/budżetu/harmonogramu LSR zgodnie z przyjętymi założeniami,
  • negatywna ocena realizacji LSR w wyniku prowadzonej ewaluacji/monitoringu,
  • niskie poparcie społeczne dla realizowanych działań,
  • nowe dominanty i/lub zmiany prawne/społeczne/gospodarcze/polityczne, wpływające niekorzystnie na realizację LSR.

 

ZAPRASZAMY

DO SKŁADANIA PROPOZYCJI I UWAG DO DNIA 14-12-2018 R. ZA POSREDNICTWEM FORMULARZA.

ORAZ

KONSULTACJI OSOBISTYCH W DNIU 17.12.2018 r. do biura LGD, w budynku Urzędu Gminy Łubowo, w godzinach 8:00-14:00.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas