A A A

Walne Zgromadzenie Członków

Porządek Walnego Zebrania Członków LGD "Trakt Piastów":

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z  19 września 2017 r.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania oraz informacje na temat wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na terenie LGD „Trakt Piastów”.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.  
  8. Wybór członków Rady.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 17 ust.7 Statutu LGD "Trakt Piastów", jeżeli w Walnym Zebraniu w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, zebranie odbędzie się w drugim terminie, który nastąpi 30 minut później, tj. o godz. 17.30 tego samego dnia.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas