A A A

Nabór wniosków 3/2018/G w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2

Ogłoszenie numer 3/2018/G

naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 2.2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1. Termin składania wniosków: od 23.04.2018r. do 10.05.2018r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach (1 oryginał +1 kopia)  należy składać:

  • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.
  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków .W przypadku problemów technicznych z dostępem do wersji elektronicznej wniosku czas składania wniosków wydłuża się o czas niedostępności wniosku w stosunku jeden do jednego (w rozliczeniu godzinowym).

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a załączniki ponumerowane.

3. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 300 000,00 zł.

4. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów.

5. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania): • wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie  ma być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł,

• jednostki sektora finansów publicznych max. 100%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt,

• organizacje pozarządowe – max. 100%, • pozostali beneficjenci – max. 50%.

6. Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

7. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego

Cel ogólny 2. Rozwój kapitału społecznego.

Cel szczegółowy 2.2  Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 2.2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wskaźniki produktu: Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie, mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 30 sztuk.

8. Określenie ram czasowych  realizacji zadań w ramach projektu grantowego przez Grantobiorców: max. 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy o powierzenie grantu.

9. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego

Zgodnie z zapisami LSR wzmocnienia wymagają działania skierowane na tworzenie poczucia więzi i dumy z obszaru, na jakim się mieszka. Niezbędne jest zwiększenie wiedzy na temat lokalnych zasobów, (…) promowanie atrakcji. LGD ma niezwykle cenne zasoby historyczne, związane z powstaniem państwa polskiego, działalnością Piastów, Powstaniem Wielkopolskim. Jednocześnie obserwuje się niewykorzystanie potencjału, również Szlaku Piastowskiego. Przedsięwzięcie realizowane jako projekt grantowy, obejmuje działania takie jak zakup instrumentów i strojów dla zespołów, tworzenie izb regionalnych, renowację miejsc pamięci, dofinansowanie działalności instytucji kultury, w tym skansenów i muzeów. Planowane do realizacji zadania powinny mieć na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

10. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić  warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

a)     być zgodnym z zakresem tematycznym projektu grantowego, realizować jego zadania oraz cele poprzez realizację wskaźników

b)     zostać uznany za zgodny z LSR (w tym z PROW 2014-2020)

c)     w Lokalnych Kryteriach Wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20 pkt.

W przypadku równej ilości punktów, wyższe miejsce na liście uzyskuje wniosek o niższym numerze.

11. Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, LSR, wzory formularzy wniosku o powierzenie grantu, projekt umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR dostępne są stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl. oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są interesantom w Biurze LGD osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Pracownicy biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów.

12. Dodatkowe informacje

W przypadku, kiedy na wezwanie do uzupełnienia wniosku/złożenia wyjaśnień, potencjalny Grantobiorca nie złoży w terminie dokumentów w LGD „Trakt Piastów”, nie otrzyma punktów  przewidzianych w Lokalnych kryteriach oceny operacji w pozycji dotyczącej spójności projektu.

 

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Katarzyna Wielgosz – 601 534 502

Małgorzata Blok – 601 251 501

Data ogłoszenia 06-04-2018 r.

Wzory dokumentów aplikacyjnych

        

Generator wniosków link aktywny na stronie www.lgdtraktpiastow.pl tylko w czasie naboru wniosków

Instrukcja do Generatora wniosków

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 3/2018/G

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas