A A A

Nabór wniosków 8/2018 w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1

Ogłoszenie numer 8/2018

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 

Przedsięwzięcie 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi

 

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 

Termin składania wniosków: 02 stycznia 2018r. do 22 stycznia 2018r.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 200 000 zł.

 

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Premia 100.000 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.

Intensywność pomocy: 100%

 

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.

 

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 - podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Warunki udzielania wsparcia:

1.       Wniosek należy złożyć  wraz z  wymaganymi załącznikami  w miejscu  i  terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.       Operacja musi być zgodna z LSR.

 

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1. Wspieranie  zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach

Cel szczegółowy 1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Przedsięwzięcie 1.3.1 Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi

 

3.       Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

 

Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki

Liczba operacji polegających na utworzeniu przedsiębiorstwa związanego z opieką nad małymi dziećmi i osobami starszymi – 2 operacje

 

Sposób składania wniosku        

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze  LGD  „Trakt Piastów” osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Wniosek z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.3.1:

- potwierdzenie doświadczenia wnioskodawcy,

 - oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD.

 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, Uzupełnienia:

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji  lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD „Trakt Piastów”  może wezwać Wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

W przypadku wystąpienia w/w wezwania procedura wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia ulega wydłużeniu o 7 dni.

 

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej www.traktpiastow.pl.

 

Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Katarzyna Wielgosz – 601 534 502

Małgorzata Blok - 601 251 501

Data ogłoszenia 18.12.2017r.                                                                                                                            

Wniosek i załączniki

Formularze

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - obowiązuje od 16.10.2017 r.
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) (zaktualizowano 1.12.2017 r.)
 • Biznesplan (.pdf) - wersja 3z
 • Biznesplan (.docx) - wersja 3z
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 3z
 • Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu - wersja 3z
 • Umowa o przyznaniu pomocy -v.3z (.pdf)
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
 • Wniosek o płatność (.excel) -wersja 3z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność -wersja 3z
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Dodatkowo

- Oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD,

- Potwierdzenie doświadczenia wnioskodawcy

Pozostałe

- Kryteria wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.3.1  

- Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Trakt Piastów" 2016-2023

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

 Załącznik nr 1

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas