A A A

Nabór wniosków 7/2018 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1

Ogłoszenie numer 7/2018

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 

Termin składania wniosków: 02 stycznia 2018r. do 22 stycznia 2018r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 400 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Premia 50.000 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.

Intensywność pomocy: 100%

 

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.

 

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 - podejmowanie działalności gospodarczej.

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Wniosek należy złożyć  wraz z  wymaganymi załącznikami  w miejscu  i  terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.       Operacja musi być zgodna z LSR.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1. Wspieranie  zrównoważonego rozwoju opartego na lokalnych zasobach

Cel szczegółowy 1.2 Wspieranie aktywności gospodarczej

Przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

3.       Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

 

Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 8 operacji

 

Sposób składania wniosku        

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze  LGD  „Trakt Piastów” osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

Wniosek z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1:

- Oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD,

- Potwierdzenie doświadczenia wnioskodawcy

 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, Uzupełnienia:

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji  lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD „Trakt Piastów”  może wezwać Wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

W przypadku wystąpienia w/w wezwania procedura wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia ulega wydłużeniu o 7 dni.

 

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej www.traktpiastow.pl.

 

Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Katarzyna Wielgosz – 601 534 502

Małgorzata Blok – 601 251 501

 

Data ogłoszenia 18.12.2017 r.

Wiosek i załączniki

Formularze

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - obowiązuje od 16.10.2017 r.
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) (zaktualizowano 1.12.2017 r.)
 • Biznesplan (.pdf) - wersja 3z
 • Biznesplan (.docx) - wersja 3z
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 3z
 • Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu - wersja 3z
 • Umowa o przyznaniu pomocy -v.3z (.pdf)
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
 • Wniosek o płatność (.pdf) -wersja 3z - obowiązuje od 16.10.2017 r.
 • Wniosek o płatność (.excel) -wersja 3z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność -wersja 3z
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Dodatkowo

- Oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD,

- Potwierdzenie doświadczenia wnioskodawcy

  Pozostałe

- Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2023

- Kryteria wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas